Erbjudande för anhöriga om forskningsstudie

Intervjupersoner sökes

Är du intresserad av att delta i en studie som har fokus på sexuella normer och värderingar kopplat till positionen som anhörig till någon som har en intellektuell funktionsnedsättning? Jag heter Anna Lindvall och genomför nu en sådan studie inom Masterprogrammet i Sexologi vid Malmö Högskola. Syftet är att belysa vilka normer och värderingar som finns kring sexualitet och olika sexuella identiteter med fokus på personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Jag är intresserad av att undersöka hur omgivningens normer och värderingar kring sexualitet påverkar vilka möjligheter personer med intellektuella funktionsnedsättningar har att uttrycka sin sexuella identitet, en identitet som omfattar hetero-, homo- trans och bisexualitet. Vad kan hindra samt främja en hälsosam sexuell identitetsutveckling och i vilket utsträckning påverkas målgruppen av anhörigas och omvårdnadspersonalens egna värderingar kring sexualitet och sexuell läggning?

För mer information om deltagande: Informationsbrev Anhoriga forskningsstudie