Resultaten av FUB Lunds boendeenkät

Det finns en del övrigt att önska vad gäller kvaliteten i LSS gruppbostäder i de fem kommuner där FUB Lund med omnejd bedriver verksamhet, det vill säga Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp. Svaren på den undersökning som föreningen gjorde förra året med enkäter till de boendes anhöriga och företrädare pekar på en hel del brister i verksamheten. 300 enkäter delades ut. Vi fick in mellan 40 och 45 procent svar. Trots den relativt låga svarsfrekvensen ger svaren ändå en bild av att det finns många brister i flera gruppbostäder och att det är mycket som måste förbättras.

En allmän slutsats som kan dras av svaren är att den genomsnittliga kvalitetsnivån inte alls når upp till de krav som finns i LSS. Sämst resultat visar svaren rörande de mjuka frågorna till exempel de som rör relationer, att uppmuntras att ta egna initiativ. Även de frågor som rör fysiska aktiviteter får lägre omdömen än frågor som rör mer praktiska områden. Variationen är dock stor.

FUB har informerat ansvariga för LSS-verksamheten i berörda kommuner om resultaten. Vi har mötts av ett positivt mottagande och ett intresse från kommunerna att eventuellt göra liknande egna undersökningar som riktar sig till anhöriga och gode män. I den mån kommunerna har gjort egna enkätundersökningar om kvaliteten har det handlat om enkäter enbart till de boende själva och med mer begränsade frågor och svarsmöjligheter. Naturligtvis är det inte fel att fråga de boende själva, men av olika skäl är det ofta svårt för dem att ge en allsidig bild.

En utförligare redovisning av resultatet av enkäten finns i bilaga. Själva enkäten bifogas också. Använd den gärna i samband med genomförandeplan och i annan dialog med kontaktperson eller annan personal i boendet eller LSS-handläggare. Vi har framfört till våra kommuner att de också gärna kan använda enkäten i sitt förbättringsarbete.